นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การให้รายละเอียดของข้อมูล โดยปรกติ ท่านสามารถเข้าชมเวปไซต์โดยมิต้องแจ้งชื่อหรือให้ข้อมูลใด ๆ ของท่าน ในบางพื้นที่ของเวปไซต์ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ทำให้ทาง พ.ร.บ.รุกทั่วไทย สามารถดำเนินการตามบริการใดที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน ให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านระบบต่างๆ หรือเพื่อติดตามผลกับทางท่านต่อไป โดยทั่วไปแล้ว พ.ร.บ.รุกทั่วไทย จะขอให้ท่านให้รายละเอียดเมื่อท่าน:

1. ลงทะเบียนในส่วนใด ๆ ของเวปไซต์
2. แบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือให้ข้อเสนอแนะหรือข้อติชม
3. เข้าร่วมในการประกวด, การแข่งขัน หรือข้อเสนอในการส่งเสริมการขายต่าง ๆ.
4. ลงทะเบียนเพื่อขอรับจดหมาย เช่น แบบรายการสินค้า หรือการแจ้งข่าวสารทางอิเล็คโทรนิค เช่นระยะเวลาที่สินค้ามาถึง.
5. สอบถามข้อมูลหรือเอกสารจากทางฝ่ายบริการความช่วยเหลือทางระบบหรือฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์.

ตัวอย่างข้างต้นทั้งหลาย พ.ร.บ.รุกทั่วไทย จะสอบถามข้อมูลของท่านอันได้แก่ชื่อ ที่อยู่ เลขที่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการให้บริการท่านในรูปแบบต่าง ๆ จากตัวอย่างทั้งหลายนั้น หากท่านได้รับจดหมายข่าวหรือจดหมายอื่นใดจาก พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ท่านสามารถที่จะยกเลิกจดหมายเหล่านั้นได้ทุกเมื่อตามที่รายละเอียดในส่วนการ ยกเลิกการรับข้อมูลข้างล่างนี้.

พ.ร.บ.รุกทั่วไทย จะทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน
หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ บริการใด ๆ ข้างต้น ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาโดย พ.ร.บ.รุกทั่วไทย และจะถูกใช้โดย พ.ร.บ.รุกทั่วไทย เพื่อประโยชน์ทางด้าน ลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น อาจส่งจดหมายแจ้งการปรับปรุงสินค้า ข้อเสนอพิเศษ หรือบริการใหม่จากทาง พ.ร.บ.รุกทั่วไทย.

พ.ร.บ.รุกทั่วไทย จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับ ความยินยอมจากท่าน ยกเว้นแก่คู่สัญญาที่ให้บริการแก่ทาง พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ตามที่ได้แจ้งไว้ตามนโยบายนี้ หรือตามที่ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย เห็นสมควรว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลตามหมายศาล พ.ร.บ.รุกทั่วไทย อาจขยายฐานหรือรวมข้อมูลของท่านที่ได้จากเวปไซต์กับข้อมูลจากแหล่ง อื่นของ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย หรือบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการบริการแก่ ท่านต่อไป.

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โดย พ.ร.บ.รุกทั่วไทย
พ.ร.บ.รุกทั่วไทย อาจรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมเวปไซ ต์ทั่วไป เช่น เลขที่ IP ประเภทเบาร์เซอร์ หน้าที่เข้าชม และเวลาที่ใช้ไปในเวปไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้โดย พ.ร.บ.รุกทั่วไทย เท่านั้นเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในเวปไซต์ เพื่อการพัฒนารูปแบบแก่ผู้เข้ามาใช้งาน ความง่ายต่อการใช้งานและเนื้อหาของเวปไซต์ ข้อมูลทั่วไปจะถูกรวบรวมผ่านทางระบบคุ้กกี้หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย อาจทำสัญญากับบุคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาบริการเหล่า นี้ ผู้จัดหาบริการเหล่านี้จะกระทำในนามของ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย และปฏิบัติภายใต้นโยบายรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ตามสัญญาที่จะเก็บความลับของข้อมูลที่ได้รับในนาม พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ผู้ให้บริการให้สัญญากับ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ ของ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย เพื่อประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากบริการที่ได้กระทำการเพื่อ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย.

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่อีเมล์ จากผู้เข้าชมเวปไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมจะไม่ก่อให้เกิดหรือเก็บแบ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้า ชมเวปไซต์ ท่านสามารถที่จะยกเลิกระบบการติดตาม cookies ทางตัวเลือกระบบอินเตอร์เน็ทบนเบาร์เซอร์ของท่าน.

การยกเลิกการรับข้อมูล
พ.ร.บ.รุกทั่วไทย มีทางเลือกที่สะดวกหลายทางแก่ท่านเพื่อ แจ้งว่าเหตุใดท่านถึงไม่ต้องการที่จะรับจดหมายข่าวอีกต่อไป หากท่านไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ทาง พ.ร.บ.รุกทั่วไทย เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางท่าน ท่านสามารถแจ้งแก่ทาง พ.ร.บ.รุกทั่วไทย เมื่อเวลาที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยระบุลงในช่องจัดได้ หรือท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้โดยง่ายเมื่อท่านต้องการโดยเข้าไปที่ ส่วนข้อมูลของท่านและเปลี่ยนข้อมูลอ้างอิงของท่าน ท่านสามารถที่จะตอบกลับทางจดหมายอิเล็คโทรนิกที่ท่านได้รับโดยตอบกลับส่วนยก เลิกการรับข้อมูลที่มีอยู่ในจดหมาย ท่านสามารถที่จะแจ้งกับ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ผ่านทาง contact@พรบรุกทั่วไทย.com ได้ทุกเมื่อ.

บุคคลอื่นจะทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน
พ.ร.บ.รุกทั่วไทย จะไม่แสดง ให้ยืม หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ผ่านทางเวปไซต์ (เช่น ชื่อหรือเลขที่อีเมลของท่าน) ให้แก่องค์กรภายนอกใด ๆ เพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการชวนเชื่อใด ๆ บางช่วงเวลา พ.ร.บ.รุกทั่วไทย อาจใช้บริการของตัวแทนหรือคู่สัญญาที่จะสามารถเข้าสู่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการแก่ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย (เช่น บริการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ) อย่างไรก็ตาม ตัวแทนหรือคู่สัญญานั้นมีหน้าที่ตามที่ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย กำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลความ ลับและไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อการบริการแก่ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย นอกจากนี้ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย อาจแสดงข้อมูลโดยรวมของลูกค้าและผู้ที่เข้าชมเวปไซต์แก่บริษัทโฆษณา กลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจ และบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น แสดงข้อมูลว่าผู้ใช้บริการแบ่งเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลอัตราร้อยละ X และผู้ใช้แมคอินทอชในอัตราร้อยละ Y อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะไม่ระบุถึงข้อมูลเป็นการเฉพาะของผู้ใช้บริการ ของ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย .

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามอื่นใด เวปไซต์ได้บริการการเชื่อมโยงไปยังเวปไซ ต์อื่น เวปไซต์และบริการทางอินเตอร์เนตอื่น ๆ มีนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บข้อมูลที่แยกจากกัน เมื่อใดก็ตามที่ท่านออกจากเวปไซต์ใด ๆ ที่ดำเนินการโดย พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเก็บข้อมูลของเวปไซต์อื่น ๆ ได้.