alternative

รู้หรือไม่ พ.ร.บ. สำคัญกว่าที่คุณคิด ไม่ต้องรอถูก-ผิด ก็ได้รับสิทธิ์ หากมี พ.ร.บ.

พ.ร.บ. รถยนต์ จะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งขอบเขตจำนวนเงินค่ารักษาและเงินชดเชยต่าง ๆ จะเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด
เงินชดเชยส่วนนี้คุณจะได้รับทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องรอตำรวจมาพิสูจน์ความผิดแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ขอให้วางใจว่าได้ค่ารักษาส่วนนี้แน่นอน
  • ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน
  • เงินชดเชยหากผู้ประสบภัยทุพพลภาพ (เช่น ตาบอด, หูหนวก, สูญเสียความสามารถในการพูด, สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์, สูญเสียอวัยวะต่าง ๆ) หรือเสียชีวิต จำนวน 35,000 ต่อคน
*หมายเหตุ กรณีที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพหรือเสียชีวิตตามมา จะชดเชยไม่เกิน 65,000 บาท ต่อคน*

2. ค่าสินไหมทดแทน(ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น) หากเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณเป็นฝ่ายถูก คุณจะได้รับเงินชดเชยเพิ่มเติมต่อเนื่องจากข้อแรกดังนี้
  • ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน
  • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง (ทุพพลภาพหนักจนไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ตลอดไป) จำนวน 500,000 ต่อคน
  • เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วน (ทุพพลภาพหนักจนไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ แต่ยังพอทำงานอื่นเพื่อรับค่าจ้างได้) จำนวน 300,000 บาท ต่อคน
  • เงินชดเชยกรณีนิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป จำนวน 200,000 บาทต่อคน
  • เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน จำนวน 250,000 บาทต่อคน
  • เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน จำนวน 500,000 บาทต่อคน
  • เงินชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน (รวมกันไม่เกิน 4,000 บาท)